Set objFso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
objFso.Copyfile "C:\xxxxx\B.xls","C:\yyyyy\B.xls"
Set objFso = Nothing

解説

内部コマンドを使うとエラーになることがあるそうです。

FileCopy "C:\xxxxx\B.xls","C:\yyyyy\B.xls" 'エラー発生